Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT JE DE WEBSITE VAN SPD EN EVENTUELE DIENSTEN GEBRUIKT. DEZE REGULEREN JOUW GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN SPD, AL HET MATERIAAL OP DE SITE EN ONZE DIENSTEN

Laatst aangepast op 19 december 2017

Algemeen

Deze website (behalve gekoppelde sites) ("Site") is eigendom van en wordt beheerd door SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"), een bedrijf dat gevestigd is in Zwitserland. Het wordt namens SPD beheerd door derden, waaronder Aptum Hosting. Bovendien kan SPD naar eigen goeddunken bepaalde diensten beschikbaar maken in bepaalde landen (bijvoorbeeld onze consumentenhulplijn, Careline) ("Diensten"). De beschikbaarheid en inhoud van de Diensten varieert per land. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op het Clearblue-kanaal op www.youtube.com en alle eventuele verwijzingen naar de Site hebben tevens betrekking op dit kanaal.

Door je toegang te verschaffen tot deze Site en eventuele Diensten, accepteer je deze Gebruiksvoorwaarden in hun meest recente versie zoals deze van tijd tot tijd op dit gedeelte van de Site worden gepubliceerd. Daarom moet je deze Gebruiksvoorwaarden periodiek doorlezen, aangezien ze sinds je laatste bezoek gewijzigd kunnen zijn. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op de Diensten.

De Site en de Diensten zijn toegankelijk vanuit verschillende landen in de wereld. Aangezien elk van deze landen wetten kan hebben die verschillen van de wetten van Zwitserland, geef je, door je toegang te verschaffen tot de Site en de Diensten, aan dat je in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden accepteert dat de wetten van Zwitserland exclusief van toepassing zijn op alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van de Site en Diensten. Je gaat ook akkoord met en onderwerpt je aan de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechter in Genève, Zwitserland, in verband met dergelijke aangelegenheden. Als je niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, dien je onze Site en eventuele Diensten niet te gebruiken.

Beschikbaarheid van producten

Elke verwijzing naar een product of dienst op deze Site houdt geen aanbod tot het verkopen of leveren van dat product of die dienst in. Deze Site kan verwijzen naar producten die nog niet zijn geregistreerd of goedgekeurd in een bepaald land. Vraag je lokale apotheker welke producten in jouw land verkrijgbaar zijn. Specifiek advies met betrekking tot de beschikbaarheid en geschiktheid van een bepaald product of een bepaalde dienst moet worden gezocht voordat je tot de aanschaf overgaat. Productafbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden.

Beperking van de aansprakelijkheid

De Site en alle informatie en gerelateerde materialen die de Site bevat, evenals alle informatie en gerelateerde materialen die worden aangeboden als onderdeel van eventuele Diensten, worden "als zodanig" aangeboden en alleen voor informatieve doeleinden. Je dient hier niet op te vertrouwen voor een specifiek doel en er wordt geen enkele voorstelling, garantie of ondernomen actie gegeven, hetzij expliciet of impliciet, dat de Site, evenals alle informatie en gerelateerde materialen die worden aangeboden op de Site en alle informatie en gerelateerde materialen die worden aangeboden als onderdeel van eventuele Diensten, nauwkeurig, actueel, volledig, adequaat of geschikt zijn. Je dient je eigen oordeel te gebruiken bij het evalueren van alle informatie en gerelateerde materialen die worden verstrekt via onze Site en Diensten, en door hier gebruik van te maken, accepteer je het risico dat deze informatie niet nauwkeurig, actueel, volledig, adequaat of geschikt is voor jouw behoeften en vereisten.

RAADPLEEG ALTIJD EEN GEKWALIFICEERDE ARTS VOOR MEDISCH ADVIES EN LEES HET VOLLEDIGE ETIKET OP DE VERPAKKING EN DE INSTRUCTIEFOLDER VAN ELK PRODUCT ZORGVULDIG VOORDAT JE HET PRODUCT GEBRUIKT.  GEEN ENKELE INFORMATIE OP DEZE SITE, IN MATERIALEN EN/OF DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR SPD, ZIJN PARTNERS EN EXTERNE LEVERANCIERS, IS BEDOELD TER VERVANGING VAN MEDISCH ADVIES OF VOOR EEN MEDISCH ONDERZOEK DOOR EEN GEKWALIFICEERDE ARTS.  SPD en zijn partners voeren geen medische praktijk of bieden medische diensten of advies aan. 

SPD en zijn partners noch zijn functionarissen, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor eventueel verlies, schade of kosten voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van deze Site, enige informatie of materialen die onderdeel uitmaken van de Site of enige site eraan gelinkt. Hetzelfde geldt voor eventuele Diensten, met inbegrip van, zonder enige beperking, het eventuele verlies van winst, indirecte, incidentele of gevolgschade of schadevergoedingen met een boetekarakter (zelfs als SPD en zijn partners, functionarissen, werknemers of agenten op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade).

SPD behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen op en/of de toegang op te heffen tot deze Site en/of Diensten wanneer SPD dit gepast acht. Deze Site en/of Diensten kunnen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn vanwege netwerk-, software- en hardwarestoringen of vanwege problemen bij de leverancier, updateprocessen of ontwikkelingswerkzaamheden. SPD is niet aansprakelijk als de Site en/of Diensten op enig moment gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn, met inbegrip van, zonder enige beperking, schade voortvloeiend uit een dergelijke niet-beschikbaarheid.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord SPD, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen ieder verlies, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand, voortvloeiend uit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door jou en/of je gebruik van de Site (waaronder nalatigheid of onrechtmatig gedrag).

Het recht van SPD om door de gebruiker verstrekte inhoud te gebruiken

Wanneer je persoonlijke informatie uploadt of deelt (bijvoorbeeld, naam, woonplaats, e-mail, telefoon en geboortedatum), verhalen, afbeeldingen, kennis, commentaren, ideeën, vragen en ontwerpen ("Content") op sociale media-kanalen die door SPD worden beheerd, waaronder de Facebookpagina van Clearblue®, het Twitter- en Instagramaccount van Clearblue® ('sociale media-kanalen'), stem je in met het gratis, onbeperkt, wereldwijd gebruik van die Content door SPD, zijn partners en aangewezen derden voor opname in de Site of eventuele andere materialen in elke andere indeling (digitaal, drukwerk, sociale media, enzovoort) voor promotionele en andere doeleinden.

SPD en zijn partners hebben het recht, volledig naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, om dergelijke Content te gebruiken, niet te gebruiken, te verwijderen, te verspreiden, te kopiëren, te wijzigen, te bewerken, aan te passen, afgeleide werken te maken, publiekelijk tentoon te stellen en te vertalen, zonder enige beperking, en anderen hiertoe toestemming te verlenen. Bovendien heeft SPD het recht om gratis alle ideeën, concepten, kennis of ontwerpen in dergelijke Content te gebruiken voor elk willekeurig doel, met inbegrip van, zonder enige beperking, de ontwikkeling, de vervaardiging, het ontwerp en de marketing van producten en andere items waarvan dergelijke ideeën, concepten, kennis of ontwerpen deel uitmaken.

In het geval dat je jouw toestemming op elk toekomstig gebruik van de Content intrekt, is dit alleen van toepassing nadat SPD de intrekking van je toestemming heeft ontvangen. Eventuele materialen die eerder zijn gemaakt en gecommuniceerd zijn hiervan uitgesloten.

SPD behoudt zich het recht voor om te selecteren wat SPD beschouwt als de meest geschikte Content voor publicatie en kan geen garantie afgeven dat de door jou aangeleverde Content zal worden gepubliceerd en beschikbaar zal zijn voor weergave via sociale media-kanalen.

Wanneer je Diensten aanvraagt (bijvoorbeeld Hulplijn), kun je worden uitgenodigd om je persoonlijke gegevens te delen, zoals naam, woonplaats, e-mail, telefoon, informatie over je gezondheid, geboortedatum, enzovoort ("Informatie over Diensten"). Door het delen van Informatie over Diensten, geef je SPD, zijn partners en derden toestemming om deze informatie te gebruiken om aan je verzoek te voldoen. Bovendien kun je, wanneer je om Diensten verzoekt, ook worden uitgenodigd om Content te delen. Je hebt de vrijheid om deze uitnodiging te accepteren of te weigeren, zonder dat dit enige invloed heeft op de aangevraagde Diensten. Als je ermee instemt Content te delen, zijn de bovengenoemde voorwaarden in verband met Content van toepassing.

Gedrag van gebruikers

Door je gebruik van de Site en Diensten stem je ermee in dat alle verstrekte gegevens op waarheid berusten en nauwkeurig zijn. Het verstrekken van ongevraagde informatie, zoals vragen, opmerkingen of suggesties, hetzij via deze Site of middels een andere vorm van communicatie, wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. SPD en zijn partners zijn je in verband met dergelijke informatie tot niets verplicht.

Je stemt ermee in dat geen enkele door jou verstrekte of gepubliceerde Content de rechten van enige andere persoon schaadt of aantast, of schadelijk, lasterlijk of onwettig materiaal bevat. Alle Content die op sociale media-kanalen wordt gepubliceerd, kan worden gecontroleerd. SPD behoudt zich het recht voor om alle Content die, naar het redelijke oordeel van SPD, materiaal bevat dat schadelijk, lasterlijk, obsceen of frauduleus is, inbreuk maakt op de rechten van een persoon, hatelijk van aard of bezwaarlijk is onder de toepasselijke wetgeving, onmiddellijk te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © 2018 SPD. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen, grafische elementen, geluid, software, het algemene uiterlijk en andere materialen op deze Site en in alle materialen van SPD, zijn eigendom van SPD en zijn gelieerde bedrijven (met uitzondering van inhoud van derden die als zodanig wordt geïdentificeerd) of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je mag deze Site bekijken en delen daarvan reproduceren (met uitzondering van inhoud van derden die als zodanig wordt geïdentificeerd) middels het afdrukken, downloaden naar een harde schijf en distributie naar andere personen voor niet-commercieel thuisgebruik. Een dergelijk gebruik mag in elk geval niet anders zijn dan voor informatieve doeleinden, en bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht (copyright) moet worden vermeld op alle reproducties met een verwijzing naar de Gebruiksvoorwaarden.

Geen enkele reproductie van geen enkel deel van de Site mag worden verkocht of gedistribueerd met een commercieel oogmerk, of mag worden aangepast of opgenomen in een ander werk of een andere publicatie, hetzij als papieren versie ('hard copy') of elektronisch, met inbegrip van het publiceren op een andere site.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als verleend door implicatie, uitsluiting of anderszins, enig recht op het gebruik of enige toestemming voor het gebruik van enig auteursrecht, enige patenten, handelsmerken, logo's en dienstmerken van SPD. SPD beschermt haar intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo's die op deze Site worden weergegeven, zijn in eigendom van of worden onder licentie gebruikt door SPD en zijn partners en alle rechten zijn voorbehouden. Zonder enige beperking omvatten deze de naam "SPD" en het logo en de productnamen, waaronder Clearblue®, Persona®, Accu-Clear®, Crystal Clear® en Fact Plus®. Het niet-geautoriseerde gebruik van enig handelsmerk, dienstmerk of logo is strikt verboden.

Gekoppelde sites

Op verschillende plaatsen op de Site kunnen automatische koppelingen ('links') naar websites van derden worden aangeboden die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze Site. Dit betekent niet dat SPD een associatie heeft met deze sites of hun eigenaren of dat SPD instemt met deze site of hun eigenaren. Hoewel SPD hoopt dat je deze sites nuttig zult vinden, zijn SPD en zijn partners, noch zijn functionarissen, directeuren, werknemers of agenten verantwoordelijk of aansprakelijk voor sites van derden, enige informatie op dergelijke sites of de beschikbaarheid van dergelijke sites.

Informatie over jou en je bezoeken aan de Site en Diensten

Wij verwerken informatie over jou in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door jouw gebruik van deze Site en Diensten geef je toestemming voor deze verwerking en dit gebruik van je gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, in overeenstemming met het Privacybeleid.

Wij maken gebruik van cookies en andere technieken om informatie te verzamelen bij je bezoek aan onze Site waaronder je IP-adres, de webpagina's die je bekijkt en de links die je aanklikt, de datum en tijd waarop je onze Site bezoekt, het type webbrowser dat je gebruikt en de site waarvandaan je verbinding hebt gemaakt. Je kunt cookies verwijderen en afwijzen in je webbrowser.  Meer informatie over cookies vind je op onze Cookies Beleidspagina.

Virussen, hacken en andere strafbare feiten

Je mag onze Site niet misbruiken door het introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere materialen die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn. Je mag niet proberen je ongeoorloofde toegang te verschaffen tot onze Site, enige server, computer of database verbonden aan deze Site.

Als je inbreuk maakt op deze voorwaarde, bega je een strafbaar feit. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden bij de betreffende wetgevende instantie en wij zullen met een dergelijke instantie samenwerken door je identiteit aan hen te onthullen. In het geval van een dergelijke inbreuk, vervalt onmiddellijk je recht om onze Site te gebruiken.

SPD, onze partners en externe leveranciers zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies of eventuele schade veroorzaakt door een DDoS-aanval (distributed denial-of-service), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van onze Site of het downloaden van enig materiaal dat op deze Site is gepubliceerd of het klikken op een koppeling op deze Site naar enige andere website.

Scheidbaarheid

Voor zover de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden als illegaal, ongeldig of niet-uitvoerbaar worden beschouwd, zullen dergelijke voorwaarden worden losgekoppeld en verwijderd zonder de uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden aan te tasten.

Met wie moet ik contact opnemen?

Indien je opmerkingen hebt over onze Site of vragen over deze Gebruiksvoorwaarden, neem je contact met ons op via [email protected].

Als je product-gerelateerde vragen hebt, neem je contact op met de Hulplijn. Deze wordt geëxploiteerd door een partnerbedrijf van SPD, SPD Development Company Limited in het Verenigd Koninkrijk. De contactgegevens van de Hulplijn zijn te vinden op de Site van je land van verblijf onder Contactgegevens.  Houd het lotnummer van het productenpakket bij de hand.  Tijdens gesprekken met de Hulplijn kan er worden meegeluisterd of de gesprekken kunnen worden opgenomen ten behoeve van de kwaliteitscontrole en jouw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld zoals hierboven aangegeven.

Bedankt voor je bezoek aan onze Site.