LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT JE DE SITE EN EVENTUELE DIENSTEN GEBRUIKT. DEZE REGULEREN JOUW GEBRUIK VAN DE SITE, AL HET MATERIAAL OP DE SITE EN ONZE DIENSTEN

Laatst aangepast op 14 juni 2013

Algemeen

Deze website (behalve gekoppelde sites) ("Site") is eigendom van en wordt beheerd door SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"), een bedrijf dat gevestigd is in Zwitserland. De website wordt namens SPD door derden geëxploiteerd. Daarnaast kan SPD naar eigen goeddunken bepaalde diensten in bepaalde landen beschikbaar stellen (bijvoorbeeld de Careline) ("Diensten"). De beschikbaarheid en inhoud van de Diensten varieert per land. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op het Clearblue-kanaal op YouTube.com en alle eventuele verwijzingen naar de Site hebben tevens betrekking op dit kanaal.

Door je toegang te verschaffen tot deze Site en eventuele Diensten, accepteer je deze Gebruiksvoorwaarden in hun meest recente versie zoals deze van tijd tot tijd op dit gedeelte van de Site worden gepubliceerd. Daarom moet je deze periodiek doorlezen, aangezien ze sinds je laatste bezoek gewijzigd kunnen zijn. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op de Diensten.

De Site en de Diensten zijn toegankelijk vanuit verschillende landen in de wereld. Aangezien elk van deze landen wetten kunnen hebben die verschillen van de wetten van Zwitserland, geef je, door je toegang te verschaffen tot de Site en de Diensten, aan dat je in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden accepteert dat de wetten van Zwitserland exclusief van toepassing zijn op alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van de Site en Diensten. Je gaat ook akkoord met en stelt jezelf ondergeschikt aan de niet exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Genève, Zwitserland, in verband met dergelijke aangelegenheden. Als je niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, dien je onze Site en eventuele Diensten niet te gebruiken.

Beschikbaarheid van producten

Elke verwijzing naar een product of dienst op deze Site houdt geen aanbod tot het verkopen of leveren van dat product of die dienst in. Deze Site kan verwijzen naar producten die nog niet zijn geregistreerd of goedgekeurd in een bepaald land. Vraag je lokale apotheker welke producten in jouw land verkrijgbaar zijn. Specifiek advies met betrekking tot de beschikbaarheid en geschiktheid van een bepaald product of een bepaalde dienst moet worden gezocht voordat je tot de aanschaf overgaat. Productafbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden.

Beperking van de aansprakelijkheid

De Site en alle informatie en gerelateerde materialen die de Site bevat, evenals alle informatie en gerelateerde materialen die worden aangeboden als onderdeel van eventuele Diensten, worden "als zodanig" aangeboden en alleen voor informatieve doeleinden. Je dient hier niet op te vertrouwen voor een specifiek doel en er wordt geen enkele voorstelling, garantie of ondernomen actie gegeven, hetzij expliciet of impliciet, dat deze informatie nauwkeurig, actueel, volledig, adequaat of geschikt is. Je dient je eigen oordeel te gebruiken bij het evalueren van de informatie die wordt verstrekt via onze Site en Diensten, en door deze te gebruiken, accepteer je het risico dat deze informatie niet nauwkeurig, actueel, volledig, adequaat of geschikt is voor jouw behoeften en vereisten.

RAADPLEEG ALTIJD EEN GEKWALIFICEERDE ARTS VOOR MEDISCH ADVIES EN LEES HET VOLLEDIGE ETIKET OP DE VERPAKKING EN INSTRUCTIEFOLDER VAN ELK PRODUCT ZORGVULDIG VOORDAT JE HET PRODUCT GEBRUIKT. GEEN ENKELE INFORMATIE OP DEZE SITE, IN MATERIALEN EN/OF DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR SPD, ZIJN PARTNERS EN EXTERNE LEVERANCIERS, IS BEDOELD TER VERVANGING VAN MEDISCH ADVIES OF VOOR EEN MEDISCH ONDERZOEK DOOR EEN GEKWALIFICEERDE ARTS.  SPD en zijn partners voeren geen medische praktijk of bieden medische diensten of advies aan. 

SPD en zijn partners noch zijn functionarissen, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor eventueel verlies, schade of kosten voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van deze Site, enige informatie of materialen die onderdeel uitmaken van de Site, en eventuele Diensten, met inbegrip zonder enige beperking van het eventuele verlies van winst, indirecte, incidentele of gevolgschade of schadevergoedingen met een boetekarakter (zelfs als SPD en zijn partners, functionarissen, werknemers of agenten op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade).

SPD behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen op en/of de toegang op te heffen tot deze Site en/of Diensten wanneer SPD dit gepast acht. Deze Site en/of Diensten kunnen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn vanwege netwerk-, software- en hardwarestoringen of vanwege problemen bij de leverancier, updateprocessen of ontwikkelingswerk. SPD is niet aansprakelijk als de Site en/of Diensten op enig moment gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn, met inbegrip van, zonder enige beperking, schade voortvloeiend uit een dergelijke niet-beschikbaarheid.

Het recht van SPD om door de gebruiker verstrekte inhoud te gebruiken

In bepaalde gedeelten van de Site kun je worden uitgenodigd voor het uploaden of delen van persoonlijke gegevens (naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over je gezondheid, geboortedatum etc.), verhalen, afbeeldingen, kennis, opmerkingen, ideeën, vragen, technieken, of vergelijkbaar) ("Inhoud").

Hiermee stem je in met het gratis, onbeperkte, wereldwijde gebruik van die Inhoud door SPD, zijn partners en aangewezen derden voor opname in de Site of eventuele andere materialen in elke andere indeling (digitaal, drukwerk, sociale media, enzovoort) voor promotionele en andere doeleinden.

SPD en zijn partners hebben het recht, volledig naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, om dergelijke Inhoud te gebruiken, niet te gebruiken, te verwijderen, te wissen, te verspreiden, openbaar te maken, te kopiëren, te wijzigen, te verwerken, aan te passen, afgeleide werken te maken, publiekelijk tentoon te stellen en te vertalen, zonder enige beperking, en anderen hiertoe toestemming te verlenen. Bovendien heeft SPD gratis het recht om alle ideeën, concepten, kennis, ontwerpen, of technieken in dergelijke Inhoud te gebruiken voor elk willekeurig doel, met inbegrip, zonder enige beperking, de ontwikkeling, de vervaardiging, het ontwerp en de marketing van producten en andere items waarvan dergelijke ideeën, concepten, kennis, ontwerpen of technieken deel uitmaken.

In het geval dat je jouw toestemming intrekt, is dit alleen voorwaarts van toepassing, nadat SPD de intrekking van je toestemming heeft ontvangen, op elk toekomstig gebruik van de Inhoud, met uitsluiting van eventuele materialen die eerder zijn gemaakt en gecommuniceerd.

SPD werkt de Site van tijd tot tijd bij met nieuwe Inhoud. SPD behoudt zich het recht voor om te selecteren wat SPD beschouwt als de meest geschikte Inhoud voor publicatie en kan geen garantie afgeven dat de door jou aangeleverde Inhoud zal worden gepubliceerd en beschikbaar zal zijn voor weergave op de site of elders.

Wanneer je Diensten aanvraagt (bijvoorbeeld Careline), kun je worden uitgenodigd om je persoonlijke gegevens te delen, zoals naam, woonplaats, e-mail, telefoon, informatie over je gezondheid, geboortedatum, enzovoort ("Informatie over Diensten"). Door het delen van Informatie over Diensten, geef je SPD, zijn partners en derden toestemming om deze informatie te gebruiken om aan je verzoek te voldoen. Bovendien kun je, wanneer je om Diensten verzoekt, ook worden uitgenodigd om Inhoud te delen. Je hebt de vrijheid om deze uitnodiging te accepteren of te weigeren, zonder dat dit enige invloed heeft op de aangevraagde Diensten. Als je ermee instemt Inhoud te delen, zijn de bovengenoemde voorwaarden in verband met Inhoud van toepassing.

Gedrag van gebruikers

Door je gebruik van de Site en Diensten stem je ermee in dat alle verstrekte gegevens op waarheid moeten berusten en nauwkeurig moeten zijn. Het verstrekken van ongevraagde informatie, zoals vragen opmerkingen of suggesties, hetzij via deze Site of middels een andere vorm van communicatie, wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. SPD en zijn partners zijn je in verband met dergelijke informatie tot niets verplicht.

Je stemt ermee in dat geen enkele door jou verstrekte of gepubliceerde Inhoud de rechten van enige andere persoon schaadt of overtreedt, of smadelijk, lasterlijk of onwettig materiaal bevat. Alle Inhoud die op de Site wordt gepubliceerd, kan worden gecontroleerd. SPD behoudt zich het recht voor om alle Inhoud die, na de redelijke mening van SPD, materiaal bevat dat smadelijk, lasterlijk, obsceen, frauduleus of hatelijk van aard is, dat inbreuk maakt op de rechten van een persoon, of dat anderszins bezwaarlijk is onder de toepasselijke wetgeving, onmiddellijk te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Copyright ©2008-2017 SPD. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen, grafische elementen, geluid, software, het algemene uiterlijk en andere materialen op deze Site en in alle materialen van SPD zijn het eigendom van SPD en zijn gelieerde bedrijven (met uitzondering van inhoud van derden die als zodanig wordt geïdentificeerd) of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je mag deze Site bekijken en delen daarvan reproduceren (met uitzondering van inhoud van derden die als zodanig wordt geïdentificeerd) middels het afdrukken, downloaden naar een harde schijf en distributie naar andere personen voor niet-commercieel thuisgebruik. Een dergelijk gebruik mag in elk geval niet anders zijn dan voor informatieve doeleinden, en bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht (copyright) moet worden vermeld op alle reproducties met een verwijzing naar de Gebruiksvoorwaarden.

Geen enkele reproductie van geen enkel deel van de Site mag worden verkocht of gedistribueerd met een commercieel oogmerk, of mag worden aangepast of opgenomen in een ander werk of een andere publicatie, hetzij als papieren versie ('hard copy') of elektronisch, met inbegrip van het publiceren naar een andere site.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als verleend door implicatie, uitsluiting of anderszins, enig recht op het gebruik of enige toestemming voor het gebruik van enig auteursrecht, enige patenten, handelsmerken, logo's en dienstmerken van SPD. SPD beschermt haar intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo's die op deze Site worden weergegeven, zijn in eigendom van of worden onder licentie gebruikt door SPD en zijn partners en alle rechten zijn voorbehouden. Zonder enige beperking omvatten deze de naam "SPD" en het logo en de productnamen, waaronder PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ en Wish for a Baby™ (al wel bekend als Kinderwunsch™ en Envie d'un Bébé™). Het niet-geautoriseerde gebruik van enig handelsmerk, dienstmerken of logo is strikt verboden.

Gekoppelde sites

Op verschillende plaatsen in de Site kunnen je automatische koppelingen ('links') naar websites van derden worden aangeboden die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze Site. Dit betekent niet dat SPD een associatie heeft met deze sites of hun eigenaren of dat SPD instemt met deze site of hun eigenaren. Hoewel SPD hoopt dat je deze sites nuttig zult vinden, zijn SPD en zijn partners, noch zijn functionarissen, werknemers of agenten verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor sites van derden, enige informatie op dergelijke sites of de beschikbaarheid van dergelijke sites.

Informatie over jou en je bezoeken aan de Site en Diensten

Wij verwerken informatie over jou in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door jouw gebruik van deze Site en Diensten geef je toestemming voor deze verwerking en dit gebruik van je gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, in overeenstemming met dit beleid.

Virussen, hacken en andere strafbare feiten

Je mag onze Site niet misbruiken door het introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere materialen die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn. Je mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verschaffen tot onze Site, enige server, computer of database verbonden aan deze Site.

Als je inbreuk maakt op deze voorwaarde, bega je een strafbaar feit. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden bij de betreffende wetgevende instanties en wij zullen samenwerken met dergelijke instanties door je identiteit aan hen te onthullen. In het geval van een dergelijke inbreuk, vervalt onmiddellijk je recht om onze Site te gebruiken..

SPD, zijn partners en externe leveranciers zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies of eventuele schade veroorzaakt door een DDOS-aanval (distributed denial-of-service), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van onze Site of het downloaden van enig materiaal dat op deze Site is gepubliceerd of het klikken op een koppeling op deze Site naar enige andere website.

Scheidbaarheid

Voor zover de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden als illegaal, ongeldig of niet-uitvoerbaar worden beschouwd, zullen dergelijke voorwaarden worden losgekoppeld en verwijderd zonder de uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden aan te tasten.

Met wie moet ik contact opnemen?

Als je opmerkingen of vragen hebt over dit Privacybeleid, een overtreding van het Privacybeleid wilt melden of een aanvraag wilt indienen voor toegang tot of correctie of verwijdering van jouw Persoonlijke gegevens, kun je schrijven naar SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., t.a.v. General Counsel, op het volgende adres: 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Zwitserland, of een e-mail naar SPD versturen: privacy@spdspark.com.

Als je productgerelateerde vragen hebt, neem je contact op met de Careline. Deze wordt geëxploiteerd door een partnerbedrijf van SPD, SPD Development Company Limited in het Verenigd Koninkrijk. De contactgegevens van de Careline zijn te vinden op de Site van je thuisland onder Contactgegevens. Houd het lotnummer van het productenpakket bij de hand. Tijdens gesprekken met de Careline kan er worden meegeluisterd of de gesprekken kunnen worden opgenomen ten behoeve van de kwaliteitscontrole, en jouw Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld zoals hierboven aangegeven.

Wij verwelkomen al jouw suggesties, ideeën of opmerkingen over onze Site. Je kunt deze suggesties verzenden naar websuggestions@spdspark.com.

Bedankt voor je bezoek aan onze Site.